Posted by Admin on August 12, 2022
Share
Share

Zarządzający obstawia wzrost obligacji o więcej niż 50 pkt bazowych, powołuje się na przewidywany wzrost stóp procentowych i oczekiwań inflacyjnych spowodowanych rosnącą inflacją. – Pomimo spowolnienia gospodarczego nie obserwowaliśmy pogorszenia jakości kredytowej emitentów korporacyjnych. Ich sytuacja finansowa pozostaje w większości bardzo dobra. Tymczasem marże kredytowe są na znacząco podwyższonym poziomie. To tworzy dobre warunki do inwestowania w segmencie obligacji korporacyjnych i przekłada się na wysokie stopy zwrotu – wskazuje ekspert Pekao TFI.

Dlaczego warto inwestować z Pekao TFI?

Od pandemii banki odbudowały kapitały, dzięki poprawie wyników i ograniczonym wypłatom dywidend. Teraz mają wręcz sporą nadwyżkę kapitałową, sytuacja się ustabilizowała i osiągają wysokie zyski. Można się było spodziewać, że regulatorzy będą się przygotowywali do podniesienia wymogów w zakresie kapitałów — komentuje Michał Konarski, analityk Biura Maklerskiego mBanku. Nasz rozmówca dodaje, że większym wyzwaniem dla banków może być spełnienie nowych kryteriów, które zamierza wprowadzić KNF, czyli tzw. Szczególnie, gdyby został wdrożony na tak wysokich poziomach, jak zapowiada KNF.

Redukcja emisji firm – koniec chodzenia na skróty

Obserwacji stopy bezrobocia, a ta utrzymuje się na niskim poziomie i nie spodziewamy się takiej dynamiki, jak w roku 2020 (silny wzrost spowodowany pandemią). Realne rentowności jeszcze nigdy nie były tak niskie i tak głęboko ujemne, zanim Fed rozpoczęła cykl podwyżek. Być może dlatego, próbując wypiętrzyć krzywą rentowności, członkowie Rezerwy Federalnej dyskutowali o redukcji bilansu Fed. Takich jak między innymi profesjonalni zarządzający, możliwość dywersyfikacji, dostęp do większej ilości informacji i samych spółek emitujących obligacje oraz potencjalnie wyższe stopy zwrotu w porównaniu do inwestowania indywidualnego. Fundusze obligacji to specjalne fundusze inwestycyjne, które koncentrują się całkowicie – bądź w znaczącej części – na inwestowaniu w obligacje. Dzięki skupieniu na tym konkretnym instrumencie finansowym, fundusze obligacji mogą oferować inwestorom szereg płynących z tego korzyści.

Będą zmiany w największym banku w Polsce. Wiceprezes zabrał głos

Krótki koniec krzywej dochodowości będzie nadal rosnąć w obliczu bardziej agresywnej polityki pieniężnej. Przewidujemy, że rentowności dziesięcioletnich obligacji napotkają silny opór na poziomie 2 proc. W przypadku funduszy obligacji korporacyjnych zarówno napływy netto do tej klasy aktywów, a także ich stopa zwrotu za kwiecień, były najniższe w tym roku. Inwestorzy wpłacili do nich 227 mln zł przy wpłatach w pozostałych miesiącach tego roku na poziomie około 700 mln zł.

Czynniki wpływające na cenę obligacji?

We wrześniu tego roku polskie obligacje otrzymały także wsparcie z Rady Polityki Pieniężnej, która obniżyła stopy procentowe niespodziewanie mocno, bo aż o 75 pkt bazowych, a następnie w październiku o kolejne 25 pkt bazowych. Potem inwestorom spodobał się wynik wyborów parlamentarnych i zmiana władzy w Polsce, co również umocniło krajowy rynek długu. Po roku określania inflacji mianem „przejściowej”, amerykańska Rezerwa Federalna w końcu nadrabia zaległości w zakresie normalizacji swojej polityki pieniężnej.

Ponadto odejście Mattarelli ze stanowiska prezydenta republiki otwiera możliwość kolejnego kryzysu politycznego, który mógłby doprowadzić do nowych wyborów, jeżeli Mario Draghi zdecyduje się na zmianę miejsca pracy na il Quirinale. Dlatego też można bezpiecznie przyjąć, że spread włosko-niemiecki będzie rosnąć przez cały rok, przy czym znaczna część tego wzrostu przypadnie na I kwartał, ponieważ niepewność polityczna jest nadal wysoka. Forex Broker Finam W ramach najbardziej optymistycznego scenariusza, w którym Draghi nadal będzie kierował rządem jako premier, spread włoskich i niemieckich obligacji skarbowych może wzrosnąć do 160 pb. Załóżmy jednak, że były prezes EBC zdecyduje się odejść z obecnej funkcji, aby objąć prezydenturę; w takim przypadku spread ten prawdopodobnie wzrośnie do 200 pb. Może nawet na krótko wybić się powyżej tego poziomu, jeżeli doszłoby do nowych wyborów.

  1. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa (w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony), w siedzibie Towarzystwa lub u dystrybutorów.
  2. Średnio o kilkanaście pkt bazowych obniżyły się również oczekiwania na podwyżki stóp na rynku FRA.
  3. W czerwcu (w porównaniu do maja) fundusz ograniczył zaangażowanie w papiery korporacyjne i znacząco zwiększył udział gotówki w portfelu (do prawie 33 proc.).
  4. Widać dziś oferty spółek, których od dłuższego czasu na rynku długu nie było.
  5. Najlepiej wypadł wspomniany wyżej Rockbridge Obligacji 2, który zarobił w tym czasie aż 17,6 proc.
  6. Analitycy wskazują, że rajd na rentowności amerykańskich obligacji wywołują złe nastroje.

W takim przypadku spada wartość obligacji ze stałą stopą, gdyż kupujący oczekują wyższych rentowności niż stałe oprocentowanie obligacji i obligacje te zaczynają być notowane nawet istotnie poniżej wartości nominalnej. Dźwignię finansową (42 proc.) stosuje również QUERCUS Obligacji Skarbowych, którego aktywa na koniec czerwca wynosiły 285 mln zł. Obligacje inflacyjne (IZ0823) zajmują 25 proc., stałokuponowe 10-letnie papiery rządowe (DS0725) – ponad 24 proc., a 5-letnie (PS1026 oraz PS0527) – prawie 35 proc.

Innego zdania w tej grupie ekspertów jest jedynie Tomasz Bursa z Opti TFI, który zakłada wzrost nie większy niż 1-proc.

Średnio o kilkanaście pkt bazowych obniżyły się również oczekiwania na podwyżki stóp na rynku FRA. Jednocześnie w najbliższym regionie, zarówno na Węgrzech, a zwłaszcza w Czechach, cykl gospodarczy i stopy procentowej jest Cboe do uruchomienia indeksów kryptograficznych po głównych transakcji danych z CoinRoutes dużo bardziej zaawansowany niż w Polsce i kapitał międzynarodowy raczej nie powinien tam przepływać − tłumaczy. Najbardziej pesymistycznie nastawiony Krzysztof Socha z Esaliens TFI, który specjalizuje się w rynku akcji.

Średnia stopa zwrotu za kwiecień wyniosła jedynie 0,20%. Tym samym aktywa funduszy obligacji korporacyjnych na koniec kwietnia wyniosły 13,531 mld zł po wzroście o 255 mln w kwietniu (+1,90% m/m). Dane z amerykańskiej gospodarki tradycyjnie mają przemożny wpływ na pozostałe rynki. W ostatnim czasie miały jednak charakter mieszany. Koniunktura – trzeba przyznać – jest mocna, ale inflacja raczej zaskakiwała negatywnie. Inflacja konsumencka poprzednio wypadła nie za dobrze, ale kwietniowy odczyt już był zgodny z oczekiwaniami rynku.

Oznacza to spadek -21,5200% w ciągu ostatnich 3 miesięcy oraz spadek -51,8700% w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą stanowić wyłącznej podstawy do skorzystania z usług oferowanych przez Spółkę lub do podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Spółka ani Towarzystwa, których materiały są publikowane nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z niniejszego materiału. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem utraty części bądź całości zainwestowanego kapitału. Trzyletnia bessa na długu zakończyła się i weszliśmy w okres hossy, jaka powinna trwać co najmniej kilkanaście miesięcy, jeśli nie dłużej. Założenie gospodarczego „soft landingu” w USA (miękkiego lądowania, braku recesji) wymaga m.in.

Amerykańskie obligacje 10-letnie osiągnęły 5%, a niemieckie przekroczyły 3% (nieco więcej na ten temat piszemy w dalszej części komentarza). PKO Obligacji Długoterminowych, który jest największym z opisywanych funduszy (jego aktywa na koniec czerwca sięgały aż 1,7 mld zł) w skali ostatniego miesiąca zarobił 7 proc. Większość jego portfela (ponad 73 proc.) stanowią obligacje skarbowe, w tym około 25 proc.

Po tym jak w zeszłym roku prezydent Erdogan zmienił skład zespołu ds. Finansów na bardziej „przyjazny” rynkowi, doszło do zwrotu w polityce monetarnej, w wyniku którego bank centralny podniósł główną stopę procentową do 50 proc. Doprowadziło to do spadków tureckich premii za ryzyko skarbowe i podwyżek ze strony światowych firm ratingowych. Kwota długu publicznego Turcji w lirach, posiadanego przez nierezydentów, wzrosła w tym roku prawie trzykrotnie, do 6,8 mld USD.

Do Twoich danych osobowych mamy dostęp wyłącznie my, w tym nasi upoważnieni pracownicy. Wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie jest dobrowolne i nie stanowi warunku założenia konta w serwisie. Te dane przetwarzamy po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług, gdy korzystasz z serwisu Obligacje.pl i decydujesz się na korzystanie z takich usług.

Gotówka i jej ekwiwalenty to z kolei nieco ponad 46 proc. Podnieść stóp mocniej niż o pb., by nie zdusić wzrostu gospodarczego. W całym roku zaś fundusze dłużne przyniosą więcej niż 2% zysku.

– Na rynku krajowym, po spektakularnych wzrostach cen obligacji, ciągle widzimy potencjał zarobkowy. Po bardzo udanym roku 2023, gdy stopy zwrotu były dwucyfrowe, w 2024 spodziewamy się wysokiego jednocyfrowego poziomu (8-9 proc.). W kwestii krajowego rynku papierów korporacyjnych to widzimy powolne zawężanie się spreadów kredytowych, ale wyglądają one dalej atrakcyjnie. Stawki WIBOR, które stanowią bazę dla większości papierów z krajowego rynku długu korporacyjnego, również są wciąż na dość atrakcyjnym poziomie – dodaje. Widać cały czas poszukiwanie wartości i marże są w fazie kompresji bądź są już nisko. W związku z tym spółki spoza rynku mają większe szanse na uplasowanie emisji.

Co do samych rentowności obligacji, to w kwietniu zbliżyły się one niebezpiecznie w pobliże szczytów z października ubiegłego roku, ale wygląda na to, że najgorsze mamy już jednak za sobą. Teraz powiew Czym są papiery wartościowe emisji wiatru w żagle obligacjom przyniesie decyzja Europejskiego Banku Centralnego o obniżce stóp procentowych, która nastąpi najprawdopodobniej w czerwcu. Fed oczywiście jest znacznie bardziej jastrzębi.

Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia zysku z inwestycji. Uczestnik powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części zainwestowanych środków. Inwestycja w subfundusz dokonana w PLN niesie dodatkowe ryzyko walutowe, co może mieć wpływ na stopę zwrotu z jednostki uczestnictwa obliczanej w PLN. Otoczenie dla rynków akcji stało się bardziej zrozumiałe, ale nie łatwiejsze. Inwestorzy na rynku obligacji powinni zwrócić uwagę na peryferia, w szczególności na spread pomiędzy włoskimi a niemieckimi obligacjami skarbowymi.

Solved Cases,​
Happy Faces!​

Symmetry With Every Industry!

Brndaddo has proven time and time again that its versatile solutions fit brands of any industry, regardless of scale.

Our Implementation Experts make sure you are equipped with the brand control that we promise.

BOOK YOUR DEMO NOW